• DORADZTWO ZAWODOWE

    • Decyzje związane z karierą zawodową podejmowane są na różnych etapach edukacji. 
     Jednym z zadań szkoły jest wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Wybór zawodu nie powinien być dokonany pochopnie i przypadkowo. Wymaga to wielu przemyśleń. Ważne jest zatem, aby wyposażyć uczniów w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu. To nie tylko umożliwienie uczniom poznania jakie są możliwości zdobycia zawodów oferowanych przez szkoły oraz wymagań stawianych kandydatom, ale także umożliwienie rozwijania świadomości własnych uzdolnień, umiejętności i zainteresowań.

      

     Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy:

     1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego.

     2. Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i przyjęcia roli zawodowej.

     3. Opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu doradztwa zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji.

     4. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

     5. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.

     Cele szkolnego doradztwa zawodowego:

     1. Zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy i wymaganiami w poszczególnych zawodach.

     2. Rozpoznanie przez uczniów własnych uzdolnień, zainteresowań, cech osobowości i predyspozycji zawodowych.

     3. Rozwijanie umiejętności społecznych młodzieży.

     4. Zapoznanie uczniów z systemem szkolnictwa w Polsce.

     5. Rozwinięcie u uczniów kompetencji związanych z postawą przedsiębiorczą oraz innych kompetencji decydujących o sukcesie na rynku pracy.

     6. Wdrożenie uczniów do kształcenia ustawicznego.

     7. Zapoznanie uczniów z lokalnym rynkiem pracy, zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi.

     8. Wyposażenie uczniów w umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych.

     9. Wsparcie rodziców w roli doradców zawodowych własnych dzieci.

      

     Co jest ważne, aby dobrze wybrać szkołę? Kluczem do podjęcia trafnej decyzji jest poznanie samego siebie. Poznanie siebie, czyli analiza własnych zainteresowań, zdolności, temperamentu czy stanu zdrowia.

      

     ZAINTERESOWANIA

     Wybierając kierunek dalszego kształcenia warto zastanowić się, co naprawdę mnie interesuje, co sprawia, że tracę rachubę czasu, co przynosi mi zadowolenie. Jeśli dobrze odrobisz tę lekcję, to w przyszłości możesz należeć do grona osób zadowolonych z wykonywanej pracy, bo będziesz robił to co lubisz i będą ci za to płacić.

      

      ZDOLNOŚCI

     Zdolności to wrodzona i naturalna umiejętność wykonywania lepiej od innych pewnych czynności czy zdobywania wiedzy. Do zdolności ogólnych zalicza się inteligencję, spostrzegawczość, wyobraźnię. Natomiast do zdolności specjalnych należą np. zdolności matematyczne, językowe, plastyczne, sportowe itp. Świadomość własnych uzdolnień pozwoli ci dopasować się do zawodu. Różne zawody wymagają różnych zdolności. Pamiętaj, to zdolności decydują o tym, jak wysoki osiągniesz poziom w swoich działaniach.

      

     TEMPERAMENT

     Zainteresowania mówią o tym, co lubisz robić, co cię ciekawi. Zdolności mówią o tym, co potrafisz robić najlepiej. Natomiast temperament mówi, JAK to robisz J Jak szybko i z jaką siłą reagujesz na zaistniałą sytuację czy zadanie J Potrącenie na korytarzu           u jednego wywoła gniew i chęć odwetu, u innego zdziwienie, a niektórzy mogą nawet nie zauważyć, że ktoś ich potrącił. Są zawody wymagające spokoju, cierpliwości i staranności (np. kreślarz, laborant), inne charakteryzują się zmiennością sytuacji i dużą aktywnością (np. dziennikarz, kierowca), jeszcze inne wymagają szczególnej odpowiedzialności i szybkości działania (np. lekarz, opiekunka dziecięca). Dobrze, gdy cechy temperamentu idą w parze z wymaganiami zawodu. Łatwiej jest wtedy wykonywać swoje obowiązki.

      

     STAN ZDROWIA

     Zanim podejmiesz decyzję związaną z wyborem szkoły ponadpodstawowej niezbędne jest ustalenie, jaki jest Twój stan zdrowia. Istnieje niemała grupa zawodów, które wymagają specjalnych cech psychofizycznych. Jeśli myślisz o wykonywaniu w przyszłości zawodu ratownika medycznego nie powinieneś być wątłego zdrowia. Chcesz pracować w stolarni, nie powinieneś mieć alergii. Wady wzroku, czy słuchu również mogą nie pozwolić ci sprostać wymaganiom różnych zawodów.

      

     W poznaniu siebie pomogą Państwu następujące pomoce dydaktyczne:

     Na następujących stronach mogą Państwo znaleźć dodatkowe informacje na temat doradztwa zawodowego: