• Deklaracja dostępności

   • Deklaracja dostępności

    Szkoła Podstawowa nr 3 im. Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą.

    Data publikacji strony internetowej: 07.01.2019. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2019 r.

    1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
    • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
    • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych

    Powody wyłączenia:

    Strona została opublikowana przed wejściem ustawy.

    Oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020 r.

    1. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Karski, paulxf@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 692 458 963. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     

    Strona internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

     

    Dostępność architektoniczna

    • Do budynku prowadzi pięć wejść: jedno wejście od ulicy M. Reja 32A, cztery wejścia od ulicy szkolnej, są one ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Do każdego wejścia prowadzą schody , wejście główne od ulicy M. Reja posiada podjazd przystosowany do wózków inwalidzkich. Drzwi otwierają się ręcznie.
    • Budynek jest dwupiętrowy, nie posiada wind, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiada korytarze oraz schody prowadzące na piętra. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia, z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
    •  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
    • Na terenie szkoły znajduje się parking bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
    •  W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego jak zarówno metodą online.
    • Do udostępnienia informacji oddelegowany jest dyrektor szkoły

     

     

    EduPage and the GDPR

    Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
     

    Polityka prywatności

    Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

     
   • Napisz do nas

    If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
    wczytywanie danych z serwera, proszę czekać