• ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY

   •  

    Zarzadzenie w sprawie dni wolnych

    ZARZĄDZENIE NR 1/2021

    Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Integracji Europejskiej z dnia 31.08.2021 r.
    w sprawie: wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych
    § 1
    Na podstawie art. 47 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 w następujących terminach, bez obowiązku odpracowania w soboty:
    1. 15 Październik 2021 r.
    2. 12 Listopad 2021 r.
    3. 07 Styczeń 2022 r.
    4. 2 Maj 2022 r.
    5. 24,25,26 Maj 2022 r.
    6. 17 Czerwiec 2022 r.
    § 2
    Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów i ich rodziców / prawnych opiekunów o ustalonych terminach dni wolnych oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych organizowanych w tych dniach. W każdym dniu wolnym opieka wychowawcza jest zapewniona.
    § 3
    1. Ogłoszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz w holu głównym szkoły powierzam sekretarzowi szkoły.
    2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    ………………………………
    (podpis dyrektora)

   • ZARZĄDZENIE W SPRAWIE KLASYFIKACJI

    ZARZĄDZENIE  nr 18 /2020

    Dyrektora  Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą z dnia 15  kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzianu wiedzy i umiejętności ucznia, egzaminu poprawkowego oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

     

    Na podstawie  1 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493), ustalam :

     

    1. Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego:

     

    1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Przez nieobecność rozumie się brak udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych zdalnie (brak logowania w e-dzienniku Librus, kontakt mailowy lub telefoniczny lub w inny sposób komunikowania się  ustalony z nauczycielem).

    2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.

    3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

    4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy Szkoły.

    5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą .

    6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z: plastyki, wychowania fizycznego, oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się niesklasyfikowany albo niesklasyfikowana.

    7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, umożliwiającej porozumiewanie się poprzez ustalony komunikator, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

    8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się drogą elektroniczną z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

    9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części ustnej. W trakcie egzaminu z plastyki,  informatyki, wychowania fizycznego uczeń może być zobowiązany do wykonania ćwiczeń pod nadzorem nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne i wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

    10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

    W skład komisji wchodzą:

    1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

    2) nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

    11. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 10 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

    12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w miejscu, w którym uczeń przystępuje do egzaminu - w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

    13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

    14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

    15. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 16 oraz  3 zarządzenia.

    16. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

     

    2. Zasady przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym:

     

    1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić drogą elektroniczną zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

    2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie ustnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, umożliwiającej porozumiewanie się poprzez ustalony komunikator, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

    3. Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 1 przeprowadza się powołana przez Dyrektora komisja w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicom.

    4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:

    1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko - jako przewodniczący komisji;

    2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

    3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

    5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

    6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

    7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

    8. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

    9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

    10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.

     

    3. Egzamin poprawkowy.

     

    1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

    2. Egzamin poprawkowy składa się z części ustnej i jest przeprowadzany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, umożliwiającej porozumiewanie się poprzez ustalony komunikator, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

    3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.

    4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.

    5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu wakacji letnich.

    6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonymterminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

    7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

    W skład komisji wchodzą:

    1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko - jako przewodniczący komisji;

    2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

    3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

    8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w  137 statutu szkoły według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.

    9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w Dyrektorem tej szkoły.

    10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

    11. Do protokołu załącza się zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

    12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem  2 pkt 1 rozporządzenia.

    13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

    14. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

    15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

    16. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy  2 rozporządzenia. Ocena ustalona przez komisję jest oceną ostateczna.

     

     Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3

    im. Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą

    mgr Grażyna Kłysz

   • ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

    ZARZĄDZENIE  nr 17/2020

    Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą z dnia 23 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

    Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148, z późn. zm.)

    1. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą przekazuje: uczniom, rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

    2. Realizacja zadań w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą będzie odbywała się według tygodniowego rozkładu zajęć, zaplanowane w danym dniu lekcje, będą odbywały się w czasie na nie przeznaczonym w tygodniowym rozkładzie zajęć.

    3. Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 3 zobowiązani są do wpisywania tematów lekcji w dzienniku Librus, na zasadach obowiązujących sprzed czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły z pominięciem zaznaczania obecności uczniów.

    4. Potwierdzeniem obecności uczniów na zajęciach jest odczytanie przez nich wiadomości umieszczanych na Librusie przez nauczycieli prowadzących zajęcia.

    5. Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą realizują tematy zgodne z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego i wybranym programem nauczania.

    6. W przypadku niemożności realizacji pewnych zapisów programu nauczania, dopuszcza się jego modyfikacje.

    7. Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji ich wiedzy i umiejętności będzie następowało, na podstawie nadsyłanych przez uczniów rozwiązań zadań oraz wykonanych przez nich materiałów: zdjęć, filmów, plików, tekstów, prezentacji, drogą e-mailową lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

    8. Nauczyciele zobowiązani są do sprawdzenia zadań, wystawienia ocen i poinformowania uczniów i ich rodziców ( opiekunów prawnych) o uzyskanych wynikach za pomocą e-dziennika.

    9. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą wskazuje następujące źródła i materiały niezbędne do realizacji zadań oraz materiały w postaci elektronicznej, z których nauczyciele, uczniowie i słuchacze mogą korzystać:

    www.epodreczniki.pl,

    www.cke.gov.pl,

    www.gov.pl/zdalnelekcje,

    www.men.gov.pl.

    https://liblink.pl/sMqrE69irk

    10. Dyrektor szkoły zobowiązuje każdego  nauczyciela do  przygotowania bazy materiałów w postaci elektronicznej niezbędnej do realizacji zajęć, z których uczniowie i słuchacze będą mogli korzystać.

    11. Każdy uczeń lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pomocą dziennika Librus, moduł Wiadomości, w dni robocze do godz. 15:00.

    12. Sprawy związane z egzaminem ósmoklasisty, poprawkowym, semestralnym, sprawdzeniem wiadomości i umiejętności oraz warunkami i sposobem ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania rozstrzygnie kolejne zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą.

    13. Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

     

    Dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 3

    im. Integracji Europejskiej 

    w Kostrzynie nad Odrą.

     Grażyna Kłysz