• AKTUALNOŚCI

      • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

      • W związku z pandemią COVID-19 rozpoczęcie roku szkolnego wyglądało w tym roku inaczej niż zwykle. Uczniowie spotkali się  w klasach ze swoimi wychowawcami.

       Wyjątkowo tylko uczniowie klas pierwszych wzięli udział w  uroczystym apelu połączonym ze ślubowaniem. Na początku wprowadzono sztandar szkoły. Następnie dzieci, rodzice oraz wychowawcy wspólnie zaśpiewali hymn Polski. Pani Dyrektor złożyła wszystkim serdeczne życzenia, po czym uczniowie wspólnie powtórzyli tekst ślubowania.

        

       Wszystkim uczniom naszej szkoły życzymy zdrowia oraz wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.

       Samorząd Uczniowski

      • INFORMACJA

      • Zebranie z rodzicami uczniów klas I 

       odbędzie się dnia 26.08.2020 (środa) 

       o godzinie 17:00 

       w sali gimnastycznej.

      • KONKURS PIOSENKI O ZŁOTY LIZAK

      •  

        

       Tegoroczna 43. edycja Konkursu Piosenki ,,o Złoty Lizak” miała zupełnie inną formę niż w poprzednich latach. Uczestnicy nie mieli możliwości wystąpienia przed komisją. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowali w przygotowanym przez siebie nagraniu filmowym. Dwie uczennice z naszej szkoły: Oliwia Tracz z klasy 5a oraz Dajana Małkińska z klasy 7a zostały wyróżnione przez komisję i tym samym uzyskały tytuł laureata. Serdecznie gratuluję naszym reprezentantkom i życzę dalszych sukcesów!

       Paulina Rakowska

      • WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

      • Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca 2020 r. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

      • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

      • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

       ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26 CZERWCA (PIĄTEK) 2020R. UCZNIOWIE PROSZENI SĄ O PRZYJŚCIE NA UROCZYSTOŚĆ WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU. RODZICE NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ W UROCZYSTOŚCI. UCZNIOWIE PROSZENI SĄ O ZACHOWANIE ZASAD DYSTANSU SPOŁECZNEGO (2M MIĘDZY OSOBAMI).

      • PROCEDURY DOTYCZĄCE KONSULTACJI

      • Procedury dotyczące przeprowadzania konsultacji 

       dla klas. VIII i pozostałych uczniów 

       w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kostrzynie nad Odrą

        

       1. Od dnia 25.05.2020 r. będą odbywały się konsultacje dla uczniów klas VIII.
       2. Od dnia 1 czerwca 2020 r.  –  konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej.
       3. Przy organizacji konsultacji w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kostrzynie nad Odrą są uwzględniane wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. 
       4. Z zajęć w formie konsultacji, mogą korzystać wszyscy uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
       5. Dyrektor szkoły wyznacza stałe sale, w których odbywają się konsultacje.
       6. Uczniowie przychodzą na konsultacje indywidualne i grupowe po wcześniejszym umówieniu się na nie z nauczycielem danego przedmiotu drogą telefoniczną lub poprzez dziennik Librus.
       7. Harmonogram konsultacji zostaje podany do wiadomości uczniów i ich rodziców/ opiekunów prawnych poprzez dziennik Librus i umieszczenie go na stronie internetowej szkoły.
       8. Przy wejściu do szkoły zobowiązuje się ucznia do użycia płynu dezynfekującego do rąk, który znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku.
       9. Po zdezynfekowaniu rąk uczeń udaje się bezpośrednio na konsultacje do wskazanej przez nauczyciela sali, najkrótszą drogą komunikacyjną.
       10. Podczas konsultacji indywidualnych należy zachować odległość 2 m dystansu społecznego między nauczycielem a uczniem.
       11. W konsultacjach grupowych może uczestniczyć jednocześnie 4 uczniów w danej sali i nauczyciel prowadzący - z zachowaniem zasad dystansu społecznego między osobami i 1,5 m odstępu między stolikami .
       12. Uczniowie przychodzą na konsultację zaopatrzeni w osobiste przybory ( długopisy, ołówki itp.) oraz podręczniki. Nie pożyczają ich od innych osób.
       13. Nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali  w której odbywają się konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
       14. Po skończonych konsultacjach uczeń udaje się do wyjścia z budynku szkolnego najkrótszym ciągiem komunikacyjnym.
      • PROCEDURY EGZAMINACYJNE

      • ZARZĄDZENIE NR 19 /2020

       Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kostrzynie nad Odrą

       z dnia 18 maja 2020 r.

       w sprawie wprowadzenia procedury w zakresie działalności, organizacji pracy i opieki oraz zasad bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą w związku z pandemią COVID- 19 na terenie kraju.

       Na podstawie:

       • Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.284, 322, 374, 567 ze zm.),
       • Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 322, 374, 567 ze zm.),
       • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.),
       • Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (t. j. Dz. U. 2020, poz. 568 ze zm.),
       • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 późn. zm.),
       • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia o 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV1D-19 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV1D-19
       • Wytycznych MEN z dnia 14.05.2020 r. Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły
       • Wytycznych MEN, GIS i MZ - Wytyczne przeciwepidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15.05.2020 r. w związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

       §1

        

       Wprowadza się Procedury w zakresie działalności, organizacji pracy i opieki oraz zasad bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą w związku z pandemią COVID- 19 na terenie kraju, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

        

       §2

       Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektor szkoły.

        

       §3

        

       Zarządzenie wchodzi życie z dniem podpisania

       Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19 /2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kostrzynie nad Odrą z dnia 18 maja 2020 r.

        

        

       Procedura w zakresie działalności, organizacji pracy i opieki oraz zasad bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą w związku z pandemią COVID- 19 na terenie kraju.

        

       I. Podstawa prawna

        

       • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.284, 322, 374, 567 ze zm.),
       • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 322, 374, 567 ze zm.),
       • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.),
       • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (t. j. Dz. U. 2020, poz. 568 ze zm.),
       • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 późn. zm.),
       • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
       • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
       • Wytycznych MEN z dnia 14.05.2020 r.  Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły
       • Wytycznych MEN, GIS i MZ - Wytyczne przeciwepidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15.05.2020 r. w związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

       II. Cel procedury

        

        Ustalenie zasad działalności Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kostrzynie nad Odrą w związku z nałożeniem na placówki obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego, związanego z pandemią COVID-19 na terenie kraju.

        

       III. Przedmiot procedury 

        

       Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

       • zasad organizacji opieki w placówce,
       • zasad higieny, utrzymania w czystości i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
       • zasad dotyczących gastronomii,
       • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

        

       IV. Zakres procedury

        

       Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

        

       V. Organizacja opieki w Szkole Podstawowej Nr 3:

       1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
       2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów. 
       3. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
       4. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
       5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, - np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.
       6. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 
       7. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
       8. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m 
        (1 uczeń – 1 ławka szkolna). 
       9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
       10. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
       11. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów.
       12. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. 
       13. Należy wietrzyć sale, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
       14. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
       15. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
       16. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony 
        z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
       17. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
       18. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
       19. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup 
        do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
       20. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
       21. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
       22. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. 
       23. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 
       24. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych przez dyrektora szkoły salach z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
       25. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej i szczegółowe zasady wypożyczania książek, zawierają wewnętrzne procedury przebywania w bibliotece.
       26. Zasady i organizacja przeprowadzania konsultacji dla klas VIII i pozostałych uczniów z zachowaniem warunków sanitarnoepidemiologicznych zawierają wewnętrzne procedury.  
       27. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
       28. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
       29. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
       30. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
       31. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
       32. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
       33. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
       34. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
       35. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
       36. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
       37. Szkoła uzyskuje zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
       38. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostają powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

        

       VI. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

       1. Przy wejściu głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą umieszcza się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
       2. Przed wejściem do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
       3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa oraz nie przekraczania obowiązujących stref przebywania.
       4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
       5. Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników ( załącznik nr 2).
       6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak  aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
       7. Wszyscy pracownicy szkoły zaopatrzeni są w razie konieczności w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. 
       8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
       9. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet po każdym uczniu.

       VII. Gastronomia 

        

       1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości należy pracować z zachowaniem właściwej odległości stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – pracownicy są zobowiązani korzystać ze środków ochrony osobistej, regularnie korzystają z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. (załącznik nr 2 do niniejszej procedury)
       2. Korzystanie z posiłków odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w miejscach do tego przeznaczonych (w stołówce). Blaty stołów i poręczy krzeseł czyszczone są po każdym posiłku.

       Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimum 600C lub je wyparzyć.

        

       VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

       Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

       Wyznaczone jest i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

       1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
       2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
       3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
       4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
       5.  Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu, potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
       6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

       Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

        

       Sporządziła: D. Sytek

        

       NAJNOWSZE PROCEDURY EGZAMINACYJNE W PLIKU PONIŻEJ

       informacja_egzamin_osmoklasisty_2020_aktualizacja.pdf

      • KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

      •  Organizacja i harmonogram konsultacji dla uczniów 

       Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII  na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 udział  w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.

       Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje umożliwią uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

       Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas Szkoły Podstawowej Nr 3 będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

       Harmonogram konsultacji dla uczniów po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielm telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny librus 

       Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego konsultacje

        

       PONIEDZIAŁEK

       Anna Borecka

       Biologia 

       10:00 – 10:45

       S. 24

        

       Anna Borecka

       Przyroda

       10:45 – 11:30

       S. 24

        

       Anna Babij

       Edukacja wczesnoszkolna

       10:00 – 10:45

       S. 32

        

       Anna Babij

       Plastyka

       10:45 – 11:30

       S. 32

        

       Arkadiusz Nowak

       Wychowanie - fizyczne

       10:00 – 11:30

       S. 26

        

       Adrian Kłodawski

       Wychowanie - fizyczne

       10:00 – 11:30

       S. 35

        

       WTOREK

       Katarzyna Błaszczyk

       Język polski

       10:00 – 11:30

       S. 24

        

       Michał Barański

       Religia 

       10:00 – 11:30

       S. 32

        

       Ewa Gzyl

       Matematyka 

       10:00 – 10:45

       S. 26

        

       Ewa Gzyl

       Plastyka

       10:45 – 11:30

       S. 26

        

       Bartosz Krawczyk

       Język angielski

       10:00 – 11:30

       S. 35

        

       ŚRODA

       Małgorzata Ladowska

       Historia 

       10:00 – 10:45

       S. 32

        

       Małgorzata Ladowska

       Edukacja wczesnoszkolna

       10:45 – 11:30

       S. 32

        

       Iwona Piątek

       Wos 

       10:00 – 10:45

       S. 35

        

       Iwona Piątek

       Geografia 

       10:45 – 11:30

       S. 35

        

       Paweł Karski

       Informatyka 

       10:00 – 11:30

       S. 26

        

       Marta Begol

       Edukacja wczesnoszkolna

       10:00 – 11:30

       S. 24

        

       CZWARTEK

       Anna Łuczkowska

       Fizyka 

       9:00 – 9:45

       S. 24

        

       Anna Łuczkowska

       Chemia 

       9:45 – 10:30

       S. 24

        

       Paulina Rakowska

       Język niemiecki

       10:00 – 10:45

       S. 32

        

       Paulina Rakowska

       Muzyka 

       10:45 – 11:30

       S. 32

        

       Piotr Karoń

       Język angielski

       10:00 – 11:30

       S. 26

        

       Łukasz Dorniak

       Wychowanie fizyczne

       10:00 – 10:45

       S. 35

        

       Łukasz Dorniak

       Technika 

       10:45 – 11:30

       S. 35

        

       PIĄTEK 

       Beata Nowald

       Edukacja wczesnoszkolna

       10: 00 – 10:45

       S. 32

        

       Beata Nowald

       Język niemiecki

       10:45 – 11:30

       S. 32

        

       Agnieszka Gut

       Język polski

       10:00 – 11:30

       S. 35

        

       Elżbieta Lont

       Religia 

       10:00 – 11:30

       s. 26

        

       Robert Wojtczak

       Matematyka 

       10:00 – 11:30

       s. 24

        

      • ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

      • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi będą odbywały się od dnia 25.05.2020 dla uczniów 1-3 klas w sali nr 6.

       Rodzice uczniów przybywających na zajęcia proszeni są o zaopatrzenie swoich dzieci w posiłek (jedzenie i picie) oraz przybory piśmiennicze (długopisy, kredki, mazaki….  )

       Zajęcia odbywają się w godzinach od 7:30 do 16:00.

      • ŻYCIE W CZASACH WIRUSA

      • Żyjemy w wyjątkowych czasach, dla wielu bardzo trudnych. Każdy zmaga się z codziennością w inny sposób. Inaczej żyją osoby młode, inaczej starsze. Różnie wygląda dzień u dzieci i u młodzieży.  

       Tworzymy dokument o życiu w czasach COVID-19.

        Każdy może mieć w nim swój udział. Możemy stworzyć fajną relację dla przyszłych pokoleń, widzianą Waszymi oczami. Dlatego zachęcam uczniów klas:

       - I-III: do zrobienia pracy plastycznej pt.: MÓJ DZIEŃ W CZASACH EPIDEMII. Technika wykonania dowolna, ważne by praca przedstawiała jak wydarzenia w tym czasie wpłynęły na Wasze życie.

       - IV-VIII: do napisania krótkiego sprawozdania ,zrobienia reportażu, opisu z jednego dnia „kartka z pamiętnika”, zdjęć itd... mówiącego o tym jak zmieniła się Wasza codzienność w dobie wirusa i jak wygląda obecnie. Co czujecie, jak sobie radzicie...

       Jest to projekt międzynarodowy, więc możecie mieć udział w czymś o czym mówią wszyscy. KAŻDY uczestnik zostanie odpowiednio NAGRODZONY.

       Prace przesyłajcie na e-mail: aa_pyc@poczta.fm, w tytule: ŻYCIE W CZASACH WIRUSA.

       Zachęcam wszystkich do udziału i twórczego działania!

      • ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

      • UWAGA!

       WEŹ UDZIAŁ W KOLEJNEJ EDYCJI KAMPANII 

        „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

       Zadaniem uczestnika konkursu „Wehikuł czasu. Mój najszczęśliwszy dzień!” jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującą dowolny dzień z przeszłości lub przyszłości, który według wyobraźni i kreatywności uczestnika konkursu był wyjątkowy (spotkanie, miejsce, osoba).

       Zadaniem uczestnika konkursu „Sport to zdrowie - pocztówka” jest wykonanie pocztówki obrazującej aktywność sportową, którą lubi uczestnik konkursu i napisanie krótkiej wiadomości wyjaśniającej dlaczego warto uprawiać sport.

       • WYKONAJ PRACĘ PLASTYCZNĄ „WEHIKUŁ CZASU. MÓJ NAJSZCZĘŚLIWSZY DZIEŃ !” (MAKSYMALNIE FORMAT AO, TECHNIKA DOWOLNA);


       • NAPISZ PRACĘ LITERACKĄ „WEHIKUŁ CZASU. MÓJ NAJSZCZĘŚLIWSZY DZIEŃ !” (MAKSYMALNIE 5400 ZNAKÓW- 3 STRONY);


       • WYKONAJ POCZTÓWKĘ DLA PRZYJACÓŁKI, PRZYJACIELA „SPORT TO ZDROWIE” (WYKONAJ WŁASNY SZABLON POCZTÓWKI NA DOWOLNYM MATERIALE (KARTON, PAPIER ) O WYMIARACH NIE WIĘKSZYCH NIŻ 10x15 CM;


       • PRZEŚLIJ  SWOJĄ PRACĘ DO 20 CZERWCA  2020 ROKU NA MAILA:


       anna.babij@gmail.com  ( praca plastyczna)

       agnieszkagut22@gmail.com  (praca literacka)


       WYGRAJ NAGRODY


       ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU

       regulaminy_aktualizacja_20.04.2020.pdf

       Lista laureatów konkursów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.trzezwyumysl.pl do 31 października 2020 r. 

      • KONKURS FOTOGRAFICZNY "Z KSIĄŻKĄ ZA PAN BRAT"

      • Konkurs fotograficzny „Z KSIĄŻKĄ ZA PAN BRAT”  rozstrzygnięty.

       Oto nasi zwycięzcy i ich prace:

       KLASY I-III:

       • Miłosz Lewandowski​​​​​​​
       • Jan Skałba
       • Zofia Żygielewicz
       • Maksymilian Dziemidowicz

       KLASY IV-VI:

       • Dominik Madej
       • Oliver Brencz
       • Aneta Pyć
       • Otylia Rymaszewska
       • Zofia Zięcina

       KLASY VII-VIII:

       • Hanna Ladowska
       • Julia Jęczmienna


       Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach!

      • ŚWIĘTA MAJOWE

      • „Niechaj każdy z nas,

       zapamięta ten majowy czas,

       to są ważne święta dla każdego z nas”

       Przed nami wyjątkowy czas pierwszych majowych dni, które z pewnością spowodują w naszych sercach poruszenie, pobudzą do wspomnień, wywołają eksplozję radości, a niejednokrotnie wycisną łzę wzruszenia. Bądźmy razem myślami w dniu 1 Maja, obchodząc Święto Pracy, 2 Maja, czcząc Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 3 Maja, czyli w Narodowym Dniu Trzeciego Maja obchodzonym w rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Konstytucji.

       Czcząc majowe święta w zaciszu domowym, pozostańmy wierni wartościom przekazywanym z pokolenia na pokolenie, pielęgnujmy tradycje, szanujmy symbole narodowe.

       Pamiętajmy, że wszyscy tworzymy wielką rodzinę, której na imię Polska.

      • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

      • CKE ustaliła terminy egzaminów dla  ósmoklasistów.

       Egzaminy odbędą się w terminie: 16-18 czerwca 2020 roku.

       16 czerwca  ( wtorek) o godzinie 9:00 rozpocznie się egzamin z j. polskiego

       17 czerwca  ( środa) o godzinie 9:00  ósmoklasiści  przystąpią do egzaminu z matematyki

       18 czerwca ( czwartek), o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin z języka obcego

      • ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SP2 I SP4

      • Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Integracji Europejskiej informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 będą funkcjonowały  oddziały przedszkolne dla dzieci 6 - letnich w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 4. 

   • HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

    DATA

    DZIEŃ

    GODZINA

    KLASA

    NUMER SALI

    07.09.2020

    Poniedziałek

    17:00

    1A

    6

    07.09.2020

    Poniedziałek

    17:00

    1B

    5

    07.09.2020

    Poniedziałek

    17:00

    2A

    7

    07.09.2020

    Poniedziałek

    17:00

    2B

    35

    07.09.2020

    Poniedziałek

    17:30

    3A

    7

    07.09.2020

    Poniedziałek

    17:00

    3B

    32

    07.09.2020

    Poniedziałek

    17:00

    4A

    26

    07.09.2020

    Poniedziałek

    17:00

    5A

    36

    08.09.2020

    Wtorek

    17:00

    6A

    2

    08.09.2020

    Wtorek

    17:00

    6B

    31

    08.09.2020

    Wtorek

    17:00

    7A

    44

    08.09.2020

    Wtorek

    17:00

    7B

    42

    08.09.2020

    Wtorek

    17:00

    8A

    45

    08.09.2020

    Wtorek

    17:00

    8B

    24

    08.09.2020

    Wtorek

    17:00

    ODDZIAŁ SPECJALNY

    10